Algemene voorwaarden bij ons op stal

Als je een les, of clinic bij mij reserveert is het fijn om duidelijke afspraken / voorwaarden te hebben. Dit voorkomt problemen in de toekomst en dit maakt de samenwerking een stuk prettiger.

Uit de praktijk is gebleken dat een aantal regels en voorwaarden wel nodig zijn om alles in goede banen te leiden.

Je vind hieronder de regels/voorwaarden met betrekking tot het verloop van de lessen, betalingen en annuleringen.

Lees deze regels en voorwaarden goed door! Indien ik geen terugkoppeling van jou ontvang over de hieronder genoemde regels en voorwaarden, ga ik er vanuit dat jij hiermee akkoord gaat!


Algemene voorwaarden Stal Noorderzon

Manege lessen

Artikel 1: Definities

 1. Stal Noorderzon: Zelfstandig bedrijf dat paardrijlessen en grondwerk lessen verzorgd. Adres: Hamrikkerweg 52, 9943 PB Nieuw Scheemda
 2. Klant: degene die hetzij op diens eigen paard, hetzij op een door Stal Noorderzon ter beschikking gesteld paard/pony rijdt, lessen volgt bij Stal Noorderzon, ouder of voogd is van het kind dat lessen volgt bij Stal Noorderzon. Hieronder wordt ook verstaan een potentiële lesklant/leaseklant die een proefrit maakt op een aan Stal Noorderzon in eigendom toebehorend paard/pony.
 3. Groepsverband/Groepslessen: Lessen die door meer dan 2 klanten tegelijkertijd gevolgd worden.
 4. Privéles/Privélessen: Lessen die door 1 klant tegelijkertijd gevolgd worden, 1 op 1.
 5. Duo lessen: Lessen die door 2 klanten tegelijkertijd gevolgd worden.

Artikel 2. Voor iedereen geldt

 1. De klant is verplicht de door Stal Noorderzon gehanteerde veiligheidsvoorschriften, gedragsregels en rijbaanregels na te leven. Stal Noorderzon heeft bij inschrijving van het lidmaatschap de veiligheidsvoorschriften, gedragsregels en rijbaanregels overhandigd aan de klant en de klant heeft van de inhoud daarvan kennisgenomen. De klant is er verantwoordelijk voor dat meegebrachte derden deze regels naleven.
 2. Het is Stal Noorderzon toegestaan de vorenbedoelde algemene voorwaarden, veiligheidsvoorschriften, gedragsregels en rijbaanregels tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds schriftelijk (e-mail) aan de klant worden bekendgemaakt.
 3. Aanwijzingen door of namens Stal Noorderzon dienen te allen tijde en door iedereen opgevolgd te worden.
 4. De klant is verplicht tijdens het rijden een goedpassende veiligheidscap met gesloten kinband en voorzien van een CE-keurmerk te dragen.
 5. Tenzij uitdrukkelijk andersluidende afspraken worden gemaakt, worden lessen aangeboden in de vorm van een maandabonnement, rittenkaart of losse les.
 6. Wijzigingen in de (adres)gegevens van de klant dienen tijdig te worden doorgegeven.

Artikel 3. Les vormen

3a. Lessen in groepsverband

 1. Paardrijlessen: Een paardrijles duurt 90 minuten. Dit is inclusief het poetsen en (eventueel) opzadelen. Het afzadelen (indien nodig) dient door de klant na de les te geschieden. Paardrijlessen bestaan voornamelijk uit het leren paardrijden, maar ook nemen we gedurende het jaar andere disciplines mee, zoals grondwerk, voltige, mennen enzovoorts.
 2. Ponylessen: Een ponyles duurt 90 minuten. Deze lessen zijn bedoeld voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. Ponylessen zijn bedoeld om kennis te maken met paarden/pony’s, tijdens deze lessen zullen we ons dus minder richten op het paardrijden.
 3. Grondwerklessen: Een grondwerkles duurt 90 minuten. Dit is inclusief het poetsen. Tijdens de grondwerklessen zullen we alleen onderdelen meenemen die de klant naast het paard kan doen, denk hierbij aan vrijheidsdressuur, loswerken, horse agility enzovoorts. We zullen tijdens grondwerklessen niet gaan paardrijden, op het paard zitten doen we dus niet.

3b. Privélessen

 1. Tijdens Privélessen behandelen we waar de klant behoefte aan heeft, dit kunnen dus paardrijlessen of grondwerklessen zijn.
 2. Een privéles duurt 60 minuten en is inclusief poetsen en (eventueel) opzadelen.
 3. Een gevorderde ruiter mag zelf poetsen en opzadelen voorafgaand aan de les, mits deze een proef van bekwaamheid (poetsen en opzadelen) bij Stal Noorderzon succesvol heeft afgelegd.
 4. Het afzadelen dient door de klant na de les te geschieden.

3c. Duo lessen

 1. Duo lessen zijn lessen die gevolgd worden door 2 klanten tegelijk.
 2. Tijdens duo lessen behandelen we waar de klanten behoefte aan hebben, dit kunnen dus paardrijlessen of grondwerklessen zijn.
 3. Een duo les duurt 60 minuten en is inclusief poetsen en opzadelen.
 4. Een gevorderde ruiter mag zelf poetsen en opzadelen voorafgaand aan de les, mits deze een proef van bekwaamheid (poetsen en opzadelen) bij Stal Noorderzon succesvol heeft afgelegd.
 5. Het afzadelen dient door de klant na de les te geschieden.

3d. Opstaplessen

 1. Opstaplessen zijn privélessen, speciaal bedoeld om onervaren ruiters de eerste beginselen van het poetsen, zadelen en paardrijden te leren.
 2. Een opstaples duurt 60 a 75 minuten en is inclusief poetsen, opzadelen en afzadelen.
 3. Opstaplessen kunnen alleen afgenomen worden via een rittenkaart van 5 lessen

Artikel 4. Maandabonnementen

4a. Looptijd

 1. Maandabonnementen gaan in op de eerste dag van de maand waarin lessen worden gevolgd en wordt aangegaan voor de duur van één hele kalendermaand.
 2. Zonder voorafgaande opzegging wordt een maandabonnement telkens na ommekomst van de afgesproken duur voor dezelfde periode en tegen dezelfde condities verlengd.

4b. Lesgeld en betalingen

 1. Voor de ingang van een maandabonnement is een prijs overeengekomen. Stal Noorderzon is gerechtigd om – zonder een nieuwe overeenkomst aan te gaan – de lesprijzen aan te passen conform de algemene voorwaarden.
 2. De betaling van het lesgeld dient maandelijks vooruitbetaald te worden aan Stal Noorderzon en wel uiterlijk vóór elke eerste van de maand, door overmaking op een door Stal Noorderzon op te geven IBAN-nummer.
 3. Indien er een achterstand in de betalingen ontstaat zal de klant een factuur ontvangen en zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht.
 4. Wanneer betaling achterwege blijft heeft Stal Noorderzon de bevoegdheid de lessen voor de klant op te schorten c.q. te beëindigen. Dit betekent dat Stal Noorderzon de klant de toegang tot de lessen mag weigeren. Bij betalingsachterstand komen de eventuele invorderingskosten voor rekening van de klant.                          
 5. Indien de klant door omstandigheden gedurende een langere periode niet deel kan nemen aan de lessen, worden in overleg tussen Stal Noorderzon en de klant nadere betalingsafspraken gemaakt.
 6. Wanneer lessen geen doorgang kunnen vinden om wat voor reden dan ook door bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, een epidemie welke gezondheidsrisico’s voor de paarden van Stal Noorderzon met zich meebrengt, is restitutie van het lopende lidmaatschap niet mogelijk en blijft de klant betaling van de lessen verschuldigd.
 7. De kosten voor deelname aan extra georganiseerde dagen, zoals wedstrijden, cursussen, buitenritten e.d. zijn niet bij het lesgeld inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht.

4c. Lesweken per jaar

 1. Per regulier les jaar zijn er 47 lesweken (52 weken minus 5 weken dat er geen lesgegeven wordt). De klant betaald voor maar 42 lesweken per jaar, waarbij dit lesgeld in 12 gelijke delen maandelijks dient te worden voldaan.  Indien er geen vervallen lessen zijn door bijzondere- en feestdagen of georganiseerde dagen, heeft de klant 5 lesweken gratis les.
 2. Als de klant kies voor privélessen, is het mogelijk om deze 1x per 2 weken te volgen in plaats van wekelijks. In dit geval zijn er 24 lesweken per jaar (52 weken gedeeld door 2, minus 2 weken dat er geen lesgegeven wordt). De klant betaald voor maar 22 lesweken per jaar, waarbij dit lesgeld in 12 gelijke delen maandelijks dient te worden voldaan. Indien er geen vervallen lessen zijn door bijzondere- en feestdagen of georganiseerde dagen, heeft de klant 2 lesweken gratis les.

4d. Afmelden van een les

 1. Lessen die uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les zijn afgezegd, kunnen in overleg met Stal Noorderzon binnen de geldigheidsduur van het lidmaatschap worden ingehaald, mits er ruimte is in een andere groep.
 2. Lessen die niet 2 uur van tevoren zijn afgezegd kunnen ongeacht de reden niet worden ingehaald.

Artikel 5. Rittenkaarten

 1. Rittenkaarten zijn beschikbaar in de vorm van 5 lessen of 10 lessen.
 2. Een rittenkaart dient voorafgaand aan de eerste les te worden voldaan, hierna houdt Stal Noorderzon de rittenkaart ter bewaring in bezit.
 3. Een rittenkaart is persoonlijk en dus niet overdraagbaar
 4. Een rittenkaart is 6 maanden geldig na afgifte.
 5. Afmelden les dient minimaal 2 uur van tevoren te geschieden bij de instructeur.
 6. Indien een les niet tijdig wordt afgemeld, wordt deze wel afgestempeld.
 7. Rittenkaarten worden niet stilzwijgend verlengt, zodra de rittenkaart vol is dient er een nieuwe te worden aangeschaft of overgegaan worden op een andere vorm van betaling om lessen te kunnen blijven volgen.

Artikel 6. Losse lessen

 1. Een losse les in groepsverband kan alleen worden gevolgd mits er voldoende ruimte is tijdens de gekozen les.
 2. Losse lessen dienen meteen na afloop van de les contant of via betaalverzoek te worden voldaan.
 3. Annuleren van een losse les dient minimaal 2 uur van tevoren te geschieden bij de instructeur. Deze les wordt dan niet in rekening gebracht.
 4. Indien de klant een les niet tijdig annuleert, worden de kosten van de les in rekening gebracht.

Artikel 7. Opzegging/beëindiging lidmaatschap maandabonnement, rittenkaarten, losse lessen

 1. Lidmaatschappen voor maandabonnementen kunnen door de klant worden opgezegd per hele maand met inachtneming van één kalendermaand opzegtermijn.
 2. Lidmaatschappen voor rittenkaarten en losse lessen kunnen door de klant per direct worden opgezegd.
 3. Opzegging door de klant kan uitsluitend schriftelijk geschieden; via het hiervoor bedoelde uitschrijfformulier.
 4. Indien de klant nog lessen open heeft staan op de rittenkaart, aangeeft vroegtijdig de lessen te willen stoppen en deze lessen niet meer te willen afnemen, is restitutie voor de overgebleven lessen op de rittenkaart niet mogelijk.

Artikel 8. Vervallen lessen

 1. Op bijzondere- en feestdagen vervallen alle lessen.
 2. Bij afwezigheid van instructeur zal er vervanging worden geregeld. Indien er geen vervanging mogelijk is worden deze op andere dagen/tijden ingehaald.
 3. Gedurende de bouwvak zullen 3 weken alle lessen komen te vervallen.
 4. Gedurende de kerstvakantie (schoolvakantie, meestal laatste week van december/eerste week van januari) komen alle lessen te vervallen.
 5. Wanneer lessen geen doorgang kunnen vinden om wat voor reden dan ook, is Stal Noorderzon gerechtigd om de lessen te laten vervallen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Stal Noorderzon is niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Stal Noorderzon is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van de veiligheidsvoorschriften, gedragsregels en rijbaanregels, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de Stal Noorderzon.
 3. Stal Noorderzon is slechts aansprakelijk voor directe schade van de klant, indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens Stal Noorderzon, die in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf door Stal Noorderzon dient te worden betracht.
 4. De aansprakelijkheid van Stal Noorderzon voor directe kosten en schade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Stal Noorderzon zich redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Artikel 10. Risico-Acceptatie

 1. De klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de les.
 2. De klant die deelneemt aan paardrijlessen, grondwerklessen, buitenritten, en/of andere georganiseerde activiteiten of onder begeleiding of zelfstandig een paard van Stal Noorderzon berijdt, begeleidt, africht, op- en afzadelt of verzorgt en/of op het terrein en/of in de stallen van Stal Noorderzon verblijft, en een ander in de ruimste zin van het woord, verklaart dat hij/zij uitdrukkelijk op de hoogte is van het onvoorspelbare gedrag van paarden. Indien voor hem/haar uit het onberekenbare gedrag van een paard schade voortvloeit, zal dit risico (deels) voor rekening van de klant komen. Bij schade die onder deze lidmaatschap valt is Stal Noorderzon te allen tijde alleen dan gehouden de directe schade te vergoeden tot maximaal het bedrag waarvoor hij zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet beslist Stal Noorderzon

© januari 2023 Stal Noorderzon


Heb je vragen over deze regels/voorwaarden? Ik beantwoord deze graag!

Indien ik geen terugkoppeling van jou ontvang over deze regels/voorwaarden, ga ik er vanuit dat jij hiermee akkoord gaat!

Meer informatie of een afspraak maken?

Neem vrijblijvend contact op